De OR krijgt meer instemmingsrecht rondom pensioenregelingen

Per 1 juli is het instemmingsrecht pensioenregelingen voor de ondernemingsraad gewijzigd. Hierdoor heeft de ondernemingsraad (OR) meer te zeggen gekregen. De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel. Wij zetten de wijzigingen voor je op een rij.

Instemmingsrecht m.b.t. pensioenovereenkomst én uitvoeringsovereenkomst

Een pensioenregeling bestaat uit twee onderdelen: de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst. In de WOR is nu expliciet vastgelegd dat de OR een instemmingsrecht heeft m.b.t. de pensioenovereenkomst én, vanaf 1 juli, ook de uitvoeringsovereenkomst.

De pensioenovereenkomst betreft de inhoud van de regeling waarin zaken worden vastgelegd als het pensioensysteem, het opbouwpercentage ouderdomspensioen, het partnerpensioen, de eigen bijdrage, etc. De uitvoeringsovereenkomst betreft het contract met de pensioenuitvoerder en ziet toe op zaken als de hoogte van de premie, de winstdeling, de voorwaarden, etc. Het gaat dus ook om bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst die de pensioenovereenkomst raken, zoals toeslagverlening (indexatie), winstdeling of acceptatievoorwaarden.

Instemmingsrecht keuze pensioenuitvoerder

Voortaan heeft de OR ook een instemmingsrecht als het gaat om de keuze van de werkgever voor een pensioenuitvoerder. Dat recht geldt in allerlei situaties, zoals bijvoorbeeld:

  • Overstap van verzekeraar A naar verzekeraar B, naar een premie pensioeninstelling (PPI) of naar een Algemeen pensioenfonds (APF)
  • Vertrek bij een ondernemingspensioenfonds en overstap naar een APF
  • De keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder zoals bijv. een OPF in België.

Er is één uitzondering: als het gaat om verplichte deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Maar zelfs daarop gelden weer uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om vrijwillige aansluiting of een vrijwillige module. Onderzoek dus op welke punten de rechten van de OR zijn vastgelegd.

Uitdagingen en tips voor de ondernemingsraad

Nieuw is dat er een informatieplicht in de WOR is opgenomen: voortaan moeten werkgevers de OR ruim op tijd schriftelijk informeren over het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst. De OR is dan in de gelegenheid om te beoordelen en om aan te tonen dat één of meer bepalingen in die uitvoeringsovereenkomst de pensioenovereenkomst raken.

Maar pensioenregelingen zijn voor veel medewerkers en ondernemingsraden ‘ver van het bed’. Enerzijds doordat veel mensen zich pas bezighouden met oudedagsvoorzieningen wanneer het (bijna) zo ver is; anderzijds doordat het dikwijls ingewikkelde materie is. Om deze laatste reden laten werkgevers zich bijstaan door specialisten. Voor ondernemingsraden is dit ook een logische optie!

Tips:

  • Eindigt het contract (de uitvoeringsovereenkomst) met de pensioenuitvoerder per 31-12-2016? Dan heeft de OR nu ook instemmingsrecht m.b.t. het nieuwe contract. Betrek dat in het overleg met de werkgever over de pensioenregeling 2017.
  • Onderzoek bij een eventuele overstap de impact daarvan op het pensioen. Vergelijk het op te bouwen pensioen bij de nieuwe uitvoerder met het al opgebouwde pensioen bij de oude uitvoerder.
  • Onderzoek (nu al) welke bepalingen in de wetswijziging de pensioenovereenkomst raken, bespreek dat met werkgever en leg vast waarop het instemmingsrecht van de OR toeziet.
  • Nog beter: spreek met werkgever af dat de hele uitvoeringsovereenkomst onder het instemmingsrecht van de OR valt en leg dat (bovenwettelijk) instemmingsrecht vast in een ondernemingsovereenkomst.

 Conclusie

De OR heeft nu dus nog meer invloed op de pensioenregeling. En vroeg of laat komt het onderwerp pensioen op het bordje van de OR, want er is geen discussie meer: of het nu gaat om het instellen, het wijzigen of het beëindigen van een pensioenregeling. In alle gevallen heeft de OR instemmingsrecht. Dat instemmingsrecht geldt ongeacht de soort pensioenuitvoerder, behalve bij verplichte deelname aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

De instemming bij pensioenregelingen is vaak ingewikkelde materie. Het is dus zaak om hier vroegtijdig in te verdiepen. Nu ook de uitvoeringsovereenkomst instemmingsplichtig is, kun je hier als OR niet meer omheen. Een aantal bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst raakt daarnaast direct de pensioenovereenkomst. Het is aan de OR om met de werkgever te onderzoeken, welke bepalingen de pensioenovereenkomst raken en de gevolgen in te schatten. Denk bijvoorbeeld aan winstdeling of acceptatie- en verzekeringsvoorwaarden.

Gelet op de belangen en de ingewikkeldheid van de materie is het goed om deskundigheid te ontwikkelen. Dus speelt het onderwerp pensioen dit of volgend jaar? Duik er in en zet het op de agenda!

Meer weten? Neem contact met ons op voor advies! Zuidema Personeelsmanagement en Medezeggenschap werkt samen met pensioenspecialisten.

Mail ons
Bel me terug
Bel (033) 434 58 00

neem gerust contact met ons op